szkolenia online UDT
Szkolenia UDT Online
17 listopada, 2020
20% rabat na Black Friday na wózki specjalizowane!
25 listopada, 2022
Jak co roku Urząd Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzaminy operatorów urządzeń magazynowych i wystawia uprawnienia UDT, zwiekszył opłate egzaminacyjną. Wynosi ona obecnie 212,34 zł. Opłata egzaminacyjna jest ustalona przepisami obowiązującego prawa i zmienia się wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Urząd Statystyczny. Po uiszczeniu opłaty kursant odpowiednio przygotowany na szkoleniu prowadzonym przez firmę szkoleniową przystępuje do ezgaminu państwowego prowadzonego przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Inspektorzy UDT stwierdzają czy przystepujący do egzaminu posiada odpwoiednie kwalifikacje. Kursanci, którzy zdali egzmain otrzymują legitymację UDT i są pełnoprawnymi operatorami jednego z urządzeń magazynowych : wózka widłowego, suwnicy, podestu czy dźwigu. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. od dnia dzisiejszego zmienia się stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i wynosi 212,34 zł.

Podstawa prawna do zmiany opłaty za egzamin UDT
Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Za egzamin UDT w 2022 roku zapłacimy więcej

Comments are closed.