konserwacja gaśnic

konserwacja gaśnic

Przeglądy i konserwacja gaśnic

Przeglądy i konserwacje gaśnic, a także przeglądy i konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego wykonujemy u klienta oraz na naszej hali szkoleniowej. Awans BHP posiada korzystne pakiety obsługowe dla Firm. Świadczymy usługi z zakresu BHP i UTB. Wykonywanie przeglądów oraz konserwacji gaśnic i sprzętu gaśniczego to oferta, którą kierujemy do naszych stałych partnerów współpracujących z nami w zakresie BHP i tematyki UTB jak i do zupełnie nowych klientów : firm, przedszkoli, szkół i innych podmiotów.
Przeglądy i konserwacje gaśnic wykonujemy wszędzie tam, gdzie taki sprzęt jest wymagany: na magazynach, halach produkcyjnych, w szkołach, przedszkolach, biurach. Dojeżdżamy do klienta.

Przeglądy i konserwacja Gaśnic – szczegóły oferty Awans BHP

Przebieg przeglądu gaśnicy

W ramach konserwacji i przeglądów sprzętu gaśniczego oferujemy:

 • okresowe przeglądy techniczne gaśnic;

  konserwacja sprzętu gaśniczego

  konserwacja sprzętu gaśniczego

 •  kontrolne przeglądy gaśnic;
 • czynności konserwacyjne i naprawcze:
  demontaż i montaż sprzętu;
  wymiana środka gaśniczego – proszku gaśniczego;
  znakowanie sprzętu

Po każdym badaniu konserwator zamieszcza na etykiecie samoprzylepnej informację zawierającą niezbędne dane dotyczące przeprowadzonych prac konserwacyjnych:

 • nazwę i adres firmy;
 • rodzaj przeprowadzonych czynności;
 • datę ostatniej i kolejnej konserwacji.

Przeglądy i konserwacja Gaśnic – Cena

Cena przeglądów gaśnic uzależniona jest od ilości oraz rodzaju gaśnic i ustalana jest indywidualnie z klientem – telefonicznie lub mailowo.
Oprócz przeprowadzania przeglądów gaśnic przeprowadzamy także przeglądy konserwacyjne urządzeń Transportu Bliskiego, obsługujemy firmy pod kątem usług BHP oraz przeprowadzamy szkolenia obsługi urządzeń podlegających pod UDT. Posiadamy korzystne pakiety obsługowe dla Firm.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
Terminy i czas realizacji zlecenia pozostają do uzgodnienia.

Obowiązek prawny przeglądu gaśnic i sprzętu gaśniczego

gaśnica - konserwacja

gaśnica – konserwacja

Firma Awans B.H.P. oferuje swoim klientom usługę przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego, co jest wymagane odpowiednimi przepisami prawa. Polskie prawo nakłada obowiązek wykonywania przeglądów konserwacyjnych gaśnic oraz innych urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) :
„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów”.

Częstotliwość przeglądów Gaśnic

Przeglądy i konserwacja gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją udostępnioną przez ich producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Okres ważności przeglądu gaśnicy przez większość producentów skracany jest do 6 miesięcy, a w przypadku gaśnic przechowywanych w niekorzystnych warunkach, takich jak na przykład duża wilgotność, czas ten ulega jeszcze większemu skróceniu.
Kolejnym ważnym obowiązkiem spoczywającym na właścicielu gaśnicy jest konieczność wymiany znajdującego się w niej środka gaśniczego . Czynność tą należy wykonywać raz na 5 lat.

Kiedy zrobić przegląd gaśnicy?

Oprócz przeglądów okresowych gaśnice należy poddawać kontrolnym przeglądom technicznym w następujących przypadkach:

 •  po każdym uruchomieniu gaśnicy;
 • gaśnice ze śladami uszkodzenia mechanicznego;
 • gaśnice, w których kontrolka z terminem ważności badań jest nieczytelna,
 • w przypadku zerwania plomby umieszczonej przez producenta czy konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli czy na zaworze bezpieczeństwa,
 • w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali.

Kto może wykonywać przeglądy gaśnic?

Do przeprowadzania przeglądów gaśnic, a więc okresowego sprawdzenia stanu technicznego gaśnic, oraz do przeprowadzania napraw gaśnic, czyli wykonywania czynności przywracających funkcje użytkowe podręcznego sprzętu gaśniczego niezbędna jest wiedza techniczna i konkretne umiejętności odpowiadające Polskim Normom. Z tego też względu zaleca się powierzenie tych czynności autoryzowanym konserwatorom gaśnic.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i zapytaj o szczegóły Konserwacji Gaśnic.

Zapraszamy!