Szkolenie dla konserwatora suwnic

Szkolenie na konserwatora suwnic

Awans B.H.P. zaprasza na profesjonalne szkolenie dla konserwatorów suwnic. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przez komisją UDT – pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych bezterminowo na terenie całej Polski.

KONSERWATOR SUWNIC

Uprawnienia konserwatora suwnic – podstawy prawne

Konserwatorem suwnic możesz zostać tylko i wyłącznie po zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT. Nasze szkolenie zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu UDT i jest prowadzone przez sprawdzonego, praktykującego konserwatora z uprawnieniami UDT.

Konserwator suwnic należy w Polsce do zawodów regulowanych, a obowiązki z tym związane zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849). Pracę konserwatora suwnic mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowane uprawnienia – zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jedyną drogą do zdobycia wspomnianych uprawnień jest przystąpienie do egzaminu UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, a pozytywny wynik oznacza zdobycie legitymacji UDT.

Szkolenie na konserwatora suwnic – przygotowanie do egzaminu UDT

Nasze szkolenia na konserwatorów suwnic realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewniają doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu UDT. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę szkoleniową – praktykujących operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz Inspektorów BHP. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z podstawowymi rodzajami suwnic, ich budową i zasadami działania. Poznają najważniejsze obowiązki konserwatora oraz podstawy bezpiecznej pracy. Przyswojoną w trakcie zajęć teoretycznych wiedzę utrwalają podczas zajęć praktycznych.

Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, w tym pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat egzaminacyjnych oraz odbiorze legitymacji UDT. 

Cena szkolenia na konserwatora suwnic

Cena kursu obejmuje koszty egzaminacyjne.
W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.

SPRAWDŹ ILE WAŻNE BĘDĄ TWOJE UPRAWNIENIA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA