Uprawnienia TDT dla operatorów i konserwatorów

Zapraszamy firmy do współpracy przy kursie operatorów TDT, czyli urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór TZapraszamy firmy do współpracy przy kursie operatorów TDT, czyli urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny. Oferujemy autoryzowane przez UDT szkolenia pracowników na operatorów wózków widłowych, ładowarek, podestów, suwnic zarejestrowanych w TDT. Realizujemy uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego programy zajęć – akceptowane również przez TDT. Dbamy o to, by zakres tematyczny zajęć był określony jak najbardziej precyzyjnie. Oferujemy doradztwo specjalistów w zakresie działalności TDT i UDT. Szkolenia są przeprowadzone przez ekspertów zatrudnionych przez naszą firmę. Każde z wyżej wymienionych urządzeń, bez względu na to, czy jest zarejestrowane w UDT, czy TDT może być obsługiwane przez operatora posiadającego uprawnienia dowolnej z tych jednostek. Dostępne u nas programy kursów są zgodne z aktualnymi zasadami ustalonymi przez UDT. Szkolenia przeprowadzane są z uwzględnieniem najnowszych przepisów i reguł, a także rozwiązań technologicznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kursantów.


Oferujemy:

  • szkolenia operatorów UDT i TDT
  • szkolenia konserwatorów UDT i TDT
  • pełną organizację szkolenia i egzaminu państwowego przed komisją
  • rabaty dla firm i grup zorganizowanych
  • dodatkowe uprawnienia dla pracowników np. uprawnienia hakowego
  • porady eksperckie w zakresie działalności UDT i TDT

Czy zarejestrować urządzenie w UDT, czy w TDT?

O tym gdzie zarejestrować dane urządzenie teoretycznie decyduje ustawa o dozorze i jej nowelizacje, które określają zakres działań poszczególnych dozorów. Ogólnie rzecz biorąc UDT szkolenia i rejestracje prowadzi w zakresie urządzeń eksploatowanych w transporcie bliskim, a TDT zajmuje się urządzeniami wykorzystywanymi w transporcie dalekim, czyli drogowym, kolejowym, morskim. W praktyce niektórzy nadal mają wątpliwości, do którego dozoru powinni się zwrócić z zarejestrowaniem urządzenia i jaki kurs wybrać dla swoich operatorów i konserwatorów. Niezależnie od tego, czy postawi się na praktykę z zakresu urządzeń transportu dalekiego, czy też będzie to UDT, szkolenia zostaną przeprowadzone w taki sposób, by wymagane informacje były łatwe do przyswojenia. Nasi przedstawiciele posiadają ogromną wiedzę na temat wymaganych prawnie kompetencji w tym obszarze. Dlatego zawsze doradzą, czy wskazane będzie przeprowadzenie akceptowanego przez TDT, czy UDT szkolenia zgodnego z potrzebami zakładu pracy.

Każdy z kursów odbywa się z udziałem wykwalifikowanych instruktorów.

Nasz ekspert odpowie na wszelkie pytania pod numerem 737-466-997.

Możecie do nas też napisać : awansbhp@awans-bhp.pl

Uprawnienia UDT tak samo ważne jak uprawnienia TDT

Od 2019 roku operatorzy posiadający uprawnienia UDT na dane urządzenie mogą też obsługiwać to urządzenie zarejestrowane w TDT. Mówi o tym nowelizacja z dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.:

“3b.15) Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego”

Bez względu na to gdzie zarejestrowane jest urządzenie operator z uprawnieniami UDT może je obsługiwać. Podsumowując:

  • Operator z uprawnieniami UDT na wózek widłowy może obsługiwać wózki widłowe zarejestrowane w TDT
  • Operator z uprawnieniami UDT na suwnicę może obsługiwać suwnicę zarejestrowaną w TDT
  • Operator z uprawnieniami UDT na podesty może obsługiwać podesty zarejestrowane w TDT
  • Operator z uprawnieniami UDT na ładowarkę może obsługiwać ładowarkę zarejestrowaną w TDT
uprawnienia tdt

Zakres pracy TDT

Zakres pracy TDT określa OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym:

“Art. 44. 1. Do zakresu działania TDT należy:
1) wykonywanie dozoru technicznego nad:
a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz
na bocznicach kolejowych,
b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
d) urządzeniami technicznymi:
– znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej,
– znajdującymi się na pontonach,
– znajdującymi się w dokach,
– znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej,
– związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi
zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami
technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac
przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej,
f) urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na
terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej;”