Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Firma Awans B.H.P. zaprasza na kurs pierwszej pomocy. Szkolenia adresowane są do wszystkich, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a w szczególności do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Nasi instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje wymagane przez prawo, a szkolenie jest ciekawe i multimedialne z częścią praktyczną przy zastosowaniu pomocy dydaktycznych.

kurs pierwszej pomocy

 

Przebieg szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak wygląda kurs pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzamy zarówno na terenie firmy klienta, jak też na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski. Doświadczeni szkoleniowcy prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne, na których kursanci poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia o odbytym kursie wraz z ramowym programem szkolenia.

Metoda realizacji szkolenia z pierwszej pomocy

Nasz kurs pierwszej pomocy to praktyczny warsztat dzięki któremu pracownicy w ciekawy sposób nauczą się udzielać wymaganej przez prawo pierwszej pomocy.

Metody prowadzenia zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • wykład interaktywny;
 • dyskusja dydaktyczna;
 • metoda przypadku;
 • metoda symulacyjna;
 • metody eksponujące ( prezentacja, film);
 • pokaz z objaśnieniem;
 • pokaz z instruktażem;
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego

Pomoce naukowe i dydaktyczne – pierwsza pomoc

pierwsza pomoc awans bhp

pierwsza pomoc awans bhp

 • Fantom
 • Defibrylator AED
 • Zestaw Opatrunków
 • Zestaw Ran
 • Zestaw Pomocy Naukowych i Materiałów Dydaktycznych

Kwalifikacje Instruktorów – Kurs Pierwszej Pomocy

Kto może prowadzić kursy pierwszej pomocy? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410):

“4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane

przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.”

Nasi Instruktorzy Pierwszej Pomocy posiadają niezbędne kwalifikacje: kurs pedagogiczny  i kurs pierwszej pomocy oraz odpowiednie przygotowanie BHP (skany udostepniamy na prośbę klienta).

Z profilami naszych instruktorów warto zapoznać się tutaj.

 

Kurs pierwszej pomocy – cena

Cena kursu z zakresu pierwszej pomocy ustalana jest indywidualnie – telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, ilości innych kursów, na które zdecyduje się dana firma oraz ilości osób biorących udział w szkoleniu.

Podstawy prawne kursu pierwszej pomocy

 

Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy nakłada na pracodawcę polski ustawodawca.

Kodeks pracy (Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460 art. 2091):

„Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

kurs pierwsza pomoc dla pracowników

kurs pierwsza pomoc dla pracowników

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt. 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny”

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.):

“§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy .(…)
§ 44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.”

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy na każdego z nas nakłada Kodeks Karny, Art. 162 § 1.:

“Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Terminy i czas trwania kursu pozostają do uzgodnienia.