Pomiary elektryczne izolacji i uziemienia

Czy pomiary rezystancji izolacji i uziemienia urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego są obowiązkowe?

Pomiary elektryczne rezystancji izolacji to jedno z obowiązkowych badań okresowych urządzeń transportu bliskiego. Wyniki badań powinny być zawsze aktualne - przekłada się to na bezpieczną i efektywną obsługę urządzenia. Systematyczne kontrolowanie prawidłowego oporu na izolacji instalacji elektrycznej w suwnicach, wózkach czy innych UTB powinno wchodzić w skład profilaktycznych czynności konserwacyjnych maszyn. Wszyscy cenimy bezpieczeństwo, a zadbanie o to, by nasi pracownicy wykonywali swoją pracę w warunkach zgodnych z zasadami bhp, jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy.


Sprawdź, czy Twoje urządzenia podlegające pod dozór techniczny mają ważne badania rezystancji izolacji. Wpis na ten temat znajdziesz w księdze rewizyjnej urządzenia. Sprawdzanie uziemienia i izolacji w układach elektrycznych maszyn to obowiązek eksploatującego. Cena badań nie jest wysoka, a zgodnie z prawem bez nich urządzenie nie może być dopuszczone do eksploatacji!


Firma Awans B.H.P. na zlecenie klienta czynności kontrolno - pomiarowe wykonuje na wskazanym przez niego terenie w miejscu eksploatacji i przechowywania urządzeń przemysłowych, które zostaną poddane badaniom okresowym elektrycznym rezystancji izolacji. Pomiar rezystancji izolacji zajmuje od kilkudziesięciu minut do kilu godzin. Nasi specjaliści sporządzają protokół i dokonują wpisu w księdze rewizyjnej urządzenia.

pomiary rezystancji izolacji w urządzeniach

Podstawa prawna wykonywania okresowych badań elektrycznych izolacji i uziemienia urządzeń


badania rezystancji izolacji użytkujący urządzenie powinien zapewnić nie rzadziej niż raz do roku dla maszyn pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów oraz nie rzadziej niż raz na dwa lata dla urządzeń innych niż wymienione powyżej. Badania rezystancji uziemień roboczych powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz do roku dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących lub z wyziewami żrącymi i nie rzadziej niż raz na dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione powyżej."

Najważniejsze pytania dotyczące pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i uziemienia sprzętu transportu bliskiego

Co to jest rezystancja?

Rezystancją jakiegoś elementu, np. izolacji elektrycznej, nazywamy miarę oporu, z jakim element ten przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Rezystancja to współczynnik proporcjonalności między natężeniem prądu płynącego przez element a różnicą potencjałów pomiędzy elektrodami. Zależność tę opisuje prawo Ohma. Jednostką rezystancji jest om 1 Ω .


Wzór na opór elektryczny, czyli stosunek napięcia prądu do jego natężenia:


Opór elektryczny to inaczej właściwość materiału do przewodzenia prądu. Im większy opór, tym przewodzenie prądu słabsze. Badanie rezystancji izolacji ma za zadanie sprawdzić, czy jej opór jest zgodny z normami i czy nie ma przepięć, czy izolacja jest szczelna i spełnia wymogi bezpieczeństwa. Pomiary oporu izolacji mówią nam, jak dany układ opiera się przewodzeniu prądu.Co ile trzeba wykonywać pomiary elektryczne izolacji?
  • raz do roku - dla urządzeń pracujących w warunkach specjalnych, czyli w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów
  • nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń innych niż wymienione powyżej

Jakie urządzenia pozostające pod dozorem technicznym podlegają obowiązkowym badaniom?

Wszystkie , które są wyposażone w aparaty elektryczne: wózki widłowe, suwnice, dźwigniki itd.

pomiary elektryczne

Sposób wykonywania badań i pomiarów rezystancji izolacji przez firmę Awans B.H.P.

Jak wyglądają pomiary rezystancji izolacji urządzeń?

Nasi pracownicy, posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania badań i pomiarów elektrycznych w urządzeniach, dojeżdżają do Państwa firmy lub miejsca, gdzie znajdują się zgłoszone do badania maszyny. Elektrycy wykonują odpowiednie pomiary aparatami mierniczymi marki Sonel, sporządzają z nich protokół, odnotowują przegląd elektryczny w księdze rewizyjnej urządzenia np. wózka widłowego czy suwnicy i zdają urządzenie. Cała procedura jest wykonywana na miejscu w Państwa siedzibie i trwa od kilkunastu minut do kilku godzin - w zależności od ilości urządzeń i instalacji elektrycznych.


Jaki jest koszt pomiarów elektrycznych izolacji i uziemienia urządzeń?

Cena pomiarów rezystancji izolacji ustalana jest indywidualnie - mailowo lub telefonicznie. Koszt badań zależy od rodzaju i ilości urządzeń zgłoszonych do przeglądu elektrycznego.JEŚLI MASZ PYTANIA LUB CHCESZ OTRZYMAĆ WYCENĘ BADAŃ I POMIARÓW DLA TWOJEGO SPRZĘTU, NAPISZ DO NAS. ZAPRASZAMY.


MOŻESZ TEŻ ZADZWONIĆ DO NASZEGO SPECJALISTY OD POMIARÓW I UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH: tel. 737 446 866

pomiar elektryczny

NASZA STRONA Z OFERTĄ POMIARÓW I SZKOLEŃ ELEKTRYCZNYCH NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE: http://kursyelektryczne.com.pl/

Kwalifikacje do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i uziemienia UTB:

1.Uprawnienia Marcin Skomiał, Instruktor z Awans B.H.P.

2.Uprawnienia Bartosz Gutowski, Instruktor z Awans B.H.P.
3.Uprawnienia Szymon Szporak, Instruktor z Awans B.H.P.