Pomiary elektryczne instalacji budynków i pomiary eksploatacji urządzeń

Pomiary eksploatacyjne urządzeń i budynków

Awans B.H.P. przeprowadza kompleksowe pomiary elektryczne budynków i urządzeń (pomiary odbiorcze oraz okresowe). Pomiary eksploatacyjne urządzeń obejmują pomiary wózków widłowych, pomiary podestów, suwnic, żurawi, pomiary eksploatacyjne urządzeń gospodarstwa domowego oraz pomiary eksploatacyjne innych urządzeń. Pomiary instalacji wykonujemy we wszelkiego rodzaju budynkach - w magazynach, halach produkcyjnych, szkołach, przedszkolach, kopalniach czy lokalach mieszkalnych. Działamy na terenie całej Polski. Pomiary wykonywane są aparatami mierniczymi marki Sonel. Po zakończonych pomiarach otrzymują państwo od nas protokół odbiorczy. Nasz specjalista prowadzi także praktyczne szkolenia z pomiarów elektrycznych dla elektryków.
szkolenia elektryczne awans bhp

Pamiętaj!

Należy pamiętać, że wykonywanie pomiarów elektrycznych to obowiązek każdego właściciela firmy. To właśnie on ponosi odpowiedzialność prawną za stan instalacji w budynku, jak również stan urządzeń oraz maszyn należących do jego przedsiębiorstwa.

 • Prawo Budowlane http://prawo-budowlane.org/przepisy-ogolne
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890):

"12. 1 W przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie:
1) pomiarów rezystancji izolacji:
a) nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów,
b) nie rzadziej niż raz na dwa lata - urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit.a; (...).
2) Niezależnie od pomiarów, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane także pomiary każdorazowo po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej, przestawieniu i zmontowaniu UTB na nowym miejscu oraz we wszystkich przypadkach, gdy możliwe jest przypuszczenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub wystąpiły uszkodzenia.(...)"

Według Prawa Budowlanego budynki oraz instalacje elektryczne i piorunochronne powinny być objęte kontrolą stanu technicznego przez zarządcę budynku lub właściciela nie rzadziej niż raz na 5 lat. Firma Awans B.H.P. pomaga bezproblemowo wypełnić te obowiązki. Co ważne, wykonujemy również pomiary urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Kompleksowe pomiary okresowe i odbiorcze instalacji budynków i urządzeń

Firma Awans B.H.P. wykonuje:

 • badania instalacji elektrycznych w budynkach,
 • pomiary rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji,
 • pomiary napięcia dotykowego,
 • pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii,
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii,
 • pomiar napięcia dotykowego przy określonym prądzie zwarcia,
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych,
 • rezystywności gruntu,
 • ustalanie kolejności wirowania faz,
 • badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym,
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania.
pomiary elektryczne urządzeń

Zapewniamy pełną realizację elektrycznych pomiarów okresowych instalacji budynków. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. Legitymują się świadectwem kwalifikacyjnym SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych. Dysponują niezawodnym sprzętem. Po wykonaniu czynności kontrolnych, uzupełniają odpowiednią dokumentację i przekazują ją klientowi.

pomiary elektryczne kurs

Koszt pomiarów elektrycznych i budowlanych

Jeśli chcesz wycenić budynek do kontroli instalacji elektrycznej lub urządzenie, zadzwoń do nas lub napisz nam maila: awansbhp@awans-bhp.pl


Telefon do naszego specjalisty od pomiarów:
737 446 866 skorzystaj z formularza i napisz do nas