Czasowe Uprawnienia UDT od 1 czerwca 2019 roku

odśnieżanie dachów
Odśnieżanie dachów – obowiązki pracodawcy względem pracownika
17 grudnia, 2018
terminowe uprawnienia UDT
Terminowe Uprawnienia UDT – ile ważne są uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019
6 czerwca, 2019
Wszystkie
uprawnienia czasowe

uprawnienia czasowe

Od 1 czerwca wchodzą uprawnienia czasowe na urządzenia podlegające pod UDT – mówi o tym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Poz. 2518 . Do 1 czerwca wyjdzie rozporządzenie określające procedurę odnawiania uprawnień i uściślające ile lat będą ważne uprawnienia na jakie urządzenie.

Co już wiemy? Na stronie nr 3 Ustawy o Dozorze Technicznym czytamy: „3a. Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony niekrótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.”

Jaka będzie procedura przedłużenia uprawnień UDT?

Szczegółowe informacje odnośnie tego na jakie urządzenie nasz uprawnienie będzie ważne 5, 7 lub 10 lat zostaną opublikowane do czerwca⚙️ Przedłużenie kwalifikacji będzie darmowe i będzie obywać się na wniosek uprawnionego : „2a. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 ust. 3,jest bezpłatne i następuje na wniosek. 2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a, zawiera dane osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego wymienione w ust. 1a oraz numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku. 2c. Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:1) złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2a, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia;2) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. 2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

Terminowe uprawnienia UDT – podsumowanie

Podsumowując:

  • uprawnienia będą czasowe od 1 czerwca 2019
  • będzie można bezpłatnie je przedłużyć, jeśli wykonywało się czynności określone w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przynajmniej przez okres 3 lat w ciągu 5 lat ważności uprawnienia
  • szczegóły czasowości uprawnień zostaną określone oddzielnym rozporządzeniem

Komentarze są wyłączone.