Szkolenie dla pracowników firmy Ikea
6 września, 2017
Awans BHP dołącza do LODZistics – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej
20 listopada, 2017

25 zagadnień na egzaminie UDT – Konserwacja Wózków Jezdniowych

szkolenie konserwatora wózka widłowego

szkolenie konserwatora wózka widłowego

Szkolenie dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – najczęściej pojawiające się zagadnienia na egzaminie UDT

Przedstawiamy wam 25 zagadnień poruszanych na egzaminie UDT na konserwatora wózków jezdniowych. Szkolenie dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych organizowane przez Awans B.H.P. zakończone jest egzaminem UDT. Egzamin organizowany jest przez naszą firmę, na terenie naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta. Kurs składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. Poniżej publikujemy zestawienie najczęściej pojawiających się pytań podczas egzaminu na konserwatorów wózków podnośnikowych. Warto je sobie przyswoić w ramach powtórki najważniejszych informacji. Oczywiście podstawą zdania egzaminu UDT na konserwatora  powinno być odpowiednie doświadczenie, lektura fachowej literatury i wykłady teoretyczne doświadczonego konserwatora.

 1. Jakie są rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych?

Wózki jezdniowe podnośnikowe dzielimy ze względu na:

 • rodzaj napędu:
  • wózki z napędem spalinowym;
  • wózki z napędem elektrycznym;
 • kierowanie (sterowanie):
  • sterowane z poziomu roboczego (prowadzone);
  • sterowane z fotela na wózku;
  • sterowane zdalnie;
 • usytuowanie mechanizmu podnoszenia:
  • wózki z czołowym mechanizmem podnoszenia;
  • wózki z bocznym mechanizmem podnoszenia;
  • wózki ze specjalnym mechanizmem podnoszenia (specjalizowane):
   • wózki podnośnikowe z wysięgnikiem;
   • wózki podnośnikowe z obsługującym podnoszonym wraz z ładunkiem.
 1. Wymień podstawowe dane techniczne wózków podnośnikowych
 • udźwig (charakterystyka udźwigu);
 • wysokość podnoszenia;
 • prędkość podnoszenia;
 • prędkość opuszczania;
 • prędkość jazdy;
 • promień skrętu;
 • zdolność pokonywania wzniesień;
 • masa wózka;

 

 1. Co to jest udźwig wózka podnośnikowego?

To dopuszczalna maksymalna masa ładunku, jaki może podnieść wózek, podawana w kilogramach lub tonach.

Charakterystyka udźwigu typowych wózków jezdniowych zależy od odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł oraz od wysokości podnoszenia ładunku. Przy małych odległościach od czoła wideł jest ona stała, przy dużych – zmienna.

Udźwig wózka w formie wykresu lub tabeli udźwigu podawany jest przez wytwórców w dokumentacji technicznej oraz na ramie masztu mechanizmu podnoszenia lub na pulpicie w kabinie obsługującego.

 1. Z jakich elementów składa się typowy wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia?

Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład typowego wózka jezdniowego są:

 • rama z przeciwciężarem;
 • oś z zestawem kół jezdnych;
 • układ napędowy;
 • układ podnoszenia;
 • układ kierowania;
 • układ hamulcowy;
 • instalacja i urządzenia elektryczne;
 • wyposażenie dodatkowe.
 1. Jakie układy napędowe stosowane są w wózkach jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia?

W wózkach jezdniowych podnośnikowych stosowane są następujące układy napędowe:

 • napęd za pomocą silnika spalinowego;
 • napęd za pomocą silnika elektrycznego;
 • napęd mieszany (spalinowo-elektryczny);
 1. Jak zbudowane jest sprzęgło cierne?

Sprzęgło cierne składa się z:

 • tarczy sprzęgłowej;
 • tarczy dociskowej;
 • dźwigienek z obudową;
 • pierścienia dociskowego;
 • sprężyn dociskowych;
 • łożyska oporowego;
 1. Co wchodzi w skład układu podnoszenia?
 • maszt;
 • wózek z osprzętem do podnoszenia ładunków;
 • łańcuchy;
 • instalacje i urządzenia hydrauliczne;
 • urządzenia zabezpieczające;
 1. Opisz mechanizm podnoszenia.

Składa się z ramy, do której zamontowane są cztery zestawy rolek prowadzących osadzonych w ramie wysuwanej masztu. Wózek zawieszony jest na łańcuchach płytkowych.

Do konstrukcji płyty wózka montowane są:

 • widły różnego rodzaju;
 • osprzęt dodatkowy:
  • ostroga do transportu kręgów;
  • żurawik;
  • lemiesz do materiałów sypkich;
  • widły wysuwane;
  • szuflada wychylana;
  • widły z wypychem;
  • kosz roboczy;
  • ściskacz do przedmiotów okrągłych;
  • urządzenie do transportu kadzi.
 1. Jakie łańcuchy są stosowane do zawiedzenia wózka jezdniowego?

Do zawieszenia wózka stosowane są łańcuchy płytkowe o parzystej lub nieparzystej liczbie płytek lub rolkowe.

Jeden koniec łańcucha mocowany jest do konstrukcji ramy wózka i prowadzony na koła łańcuchowe zamontowane na tłoczysku siłownika.

Drugi koniec łańcucha mocowany jest do dolnego wspornika masztu zewnętrznego.

Każdy łańcuch musi posiadać atest wystawiony przez jego wytwórcę.

 1. Jakie pompy hydrauliczne stosuje się w wózkach widłowych?

W wózkach stosowane są pompy hydrauliczne zębate. Składają się z:

 • obudowy;
 • kół zębatych;
 • króćców.
 1. Co to są siłowniki hydrauliczne?

Urządzenia, w których ciecz pod wpływem ciśnienia wykonuje ruch posuwisto-zwrotny. Wyróżniamy:

 • siłowniki tłokowe o działaniu jedno- i dwustronnym;
 • siłowniki nurnikowe
 • siłowniki teleskopowe

 

 1. Co to są zawory?

To urządzenia, które służą do sterowania, regulacji i zabezpieczenia urządzeń hydraulicznych.

 1. Jakie funkcje spełniają poszczególne rodzaje zaworów stosowanych w wózkach jezdniowych?
Rodzaj zaworów Spełniane funkcje
Zawory sterujące kierunkami przepływu (zawory zwrotne i rozdzielacze) służą do kierowania przepływu strumienia cieczy w przewodach instalacji hydraulicznej
Zawory sterujące ciśnieniem (zawory bezpieczeństwa i zawory przelewowe) zabezpieczają układy hydrauliczne przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz utrzymują stałe ciśnienie w układach hydraulicznych
Zawory dławiące (zawory dławiące nieregulowane i zawory dławiące regulowane) służą do ograniczenia przepływu wielkości strumienia cieczy w układach hydraulicznych

 

 1. Jaką funkcję pełnią zawory bezpieczeństwa oraz z czego są zbudowane?

Zabezpieczają układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przekraczającym jego dopuszczalną wartość. Typowy zawór bezpieczeństwa nieregulowany zbudowany jest z: korpusu zaworu, grzybka, gniazda zaworu, sprężyny; podkładki; nakrętki; uszczelki; kulki; podkładki. Zwór bezpieczeństwa regulowany składa się z:

korpusu, grzybka zaworu, sprężyny zaworu; obudowy trzpienia; uszczelki; trzpienia; pokrętła; dźwigni; gniazda zaworu.

 1. Co to są zawory przelewowe?

Służą do utrzymania stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym oraz mogą spełniać funkcje zaworów bezpieczeństwa.

 1. Jak zbudowany jest hydrauliczny układ kierowania wózka?

Hydrauliczny układ kierowania wózka zbudowany jest z:

 • koła kierownicy;
 • wałka koła kierownicy;
 • hydraulicznego agregatu kierowniczego (Orbitrol);
 • siłownika hydraulicznego;
 • przewodów instalacji hydraulicznej
 1. Co wchodzi w skład układów hamulcowych wózków podnośnikowych?

Układy hamulcowe wózków podnośnikowych składają się z hamulców zasadniczych – układ uruchamiany przez kierowcę podczas jazdy wózka oraz hamulców postojowych – układ zapewniający bezpieczny postój wózka.

 1. Jakie hamulce postojowe stosowane są w wózkach podnośnikowych?

W wózkach podnośnikowych stosowane są hamulce postojowe typu mechanicznego uruchamiane za pomocą dźwigni, z której ruch jest przekazywany na zestawy hamulcowe kół napędowych poprzez cięgna i linki.

 1. Jakie zabezpieczenia przez przeciążeniem stosowane są wózkach podnośnikowych?

Stosowanymi zabezpieczeniami przed przeciążeniem są:

 • ograniczniki udźwigu – zabezpieczają wózek przed utratą stateczności na skutek przeciążenia;
 • zawory zabezpieczające przed przeciążeniem – spełniają funkcję ograniczników udźwigu; montowane przy rozdzielaczu lub przy siłowniku mechanizmu podnoszenia;
 • czujniki tensometryczne w układzie mostków – mierzą ciśnienie oleju w siłowniku mechanizmu podnoszenia.
 1. Omów budowę typowych wózków podnośnikowych z napędem elektrycnzym.

Układy jazdy, podnoszenia, przechyłu masztu oraz hydraulicznego układu kierowania napędzane są oddzielnymi silnikami elektrycznymi prądu stałego zasilanymi z baterii akumulatora.

Do napędu mechanizmu jazdy wózków podnośnikowych używane są silniki elektryczne prądu stałego, których uzwojenie twornika i uzwojenie wzbudzenia połączone są szeregowo.

Silnik elektryczny do napędu jazdy wózka składa się z następujących elementów:

1 – stojan;

2 – uzwojenie stojana;

3 – wirnik;

4 – wał wirnika;

5 – łożysko;

6 – pokrywa;

7 – osłona listwy zaciskowej;

8 – osłona szczotek;

9 – szczotka;

10 – komutator;

11 – pokrywa.

 1. Omów zasadę działania stycznika prądu stałego stosowanego przy wózkach akumulatorowych.

Zasada działania stycznika polega na tym, że gdy do cewki stycznika zostaje doprowadzony prąd z obwodu sterowniczego wózka, to zwora stycznika zwiera jego styki główne, w wyniku czego silnik napędowy danego mechanizmu zostaje połączony ze źródłem zasilania.

 1. Jakie opony stosuje się w wózkach podnośnikowych?

Przy wózkach stosuje się opony przemysłowe radialne lub diagonalne:

 • pneumatyczne:
  • dętkowe;
  • bezdętkowe;
 • pełne:
  • elastyczne;
  • superelastyczne;
 • opaski elastyczne.
 1. Jaki rodzaj gazu stosowany jest w silnikach spalinowych zasilanych gazem z butli?

Stosowane są 2 rodzaje gazu:

 • mieszanina gazów propan-butan w stanie ciekłym – w butlach ciśnieniowych w stanie skroplonym, pod ciśnieniem do 1,2 MPa;
 • gaz ziemny – w butlach w stanie gazowym pod wysokim ciśnieniem ok. 20 MPa.
 1. Jakie są podstawowe obowiązki i zadania konserwatora wózków podnośnikowych?

Przede wszystkim konserwator ma obowiązek:

 • przestrzegać instrukcji konserwacji wydanej przez wytwórcę urządzenia;
 • usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • dokonywać przeglądów w terminach i zakresie określonym przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Czynności konserwacyjne konserwator powinien przeprowadzać przy współudziale pomocnika lub obsługującego wózek, w pomieszczeniach odpowiednio przygotowanych.

25. Podczas przeglądu konserwator powinien:

 • Sprawdzić przestrzeganie instrukcji eksploatacji.
 • Dokonywać przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzić:

stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;

działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;

działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;

prawidłową obsługę wózków;

 • Sprawdzić przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stan: konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych i rozłącznych.
 • Na bieżąco usuwać usterki i inne nieprawidłowości w działaniu UTB.
 • Odnotowywać z podaniem daty i potwierdzać podpisem w dzienniku konserwacji wyniki przeglądów i wykonywanych czynności.
 • Bezzwłocznie powiadamiać eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji i dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
 1. Czy konserwator może bez uzgodnienia z organem dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB?

Tak, pod warunkiem, że mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane.

Odpowiedzi na pytania opracowane w oparciu o książkę „Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” Mieczysław Chimiak.

Comments are closed.