Ładowarka teleskopowa - kurs na ładowarki Awans B.H.P.
Pytania do egzaminu UDT na ładowarki teleskopowe (I WJO) – wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem
19 grudnia, 2016

Zagadnienia na egzamin UDT na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych I WJK

Każdy przyszły konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych musi zdać egzamin państwowy UDT. Dziś prezentujemy opracowanie kilku podstawowych pytań, jakie pojawiają się na takowym egzaminie.

1.       Proszę podać nazwę najważniejszego aktu prawnego związanego z działalnością dozoru technicznego.
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21. 12 .2000 r.
2.       Proszę podać terminy przeglądów konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych.
·         wózki pod pełnym dozorem – przegląd co 30 dni
·         wózki w dozorze ograniczonym- przegląd  co 60 dni
Należy zaznaczyć, że termin przeglądu może zostać zmieniony przez producenta bądź zjawisko zewnętrzne, takie jak  wypadek czy  naprawa.
3.       Proszę podać, jakie są obowiązki konserwatora oraz gdzie są one opisane.
Zakres obowiązków konserwatora został opisany  w rozporządzeniu o dozorze technicznym z dnia 29. 10 . 2003 r. , art. 14 .1.
Najważniejsze obowiązki konserwatora:
·         przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
·         terminowe dokonywanie przeglądów konserwacyjnych, w tym sprawdzanie:
Ø  stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
Ø  działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
Ø  działania urządzeń sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych;
Ø  prawidłowości obsługi UTB;
·         o ile instrukcja nie mówi inaczej, sprawdzanie przez oględziny,  nie rzadziej niż co 12 miesięcy:
Ø  konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych;
Ø  instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
·         bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB
·         odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności;
·         wyłączenie z eksploatacji niesprawnego wózka, niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie eksploatującego wraz z wpisem do dziennika konserwacji.

 

4.       Co nazywamy dozorem technicznym?
Dozorem technicznym nazywamy działania określone ustawą (ustawa o dozorze technicznym z dnia 21. 12 .2000 r.  art. 2. ), zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń technicznych
5.       Proszę omówić sposób przeprowadzenia próby szczelności układu hydraulicznego w wózkach jezdniowych podnośnikowych.
Przy pionowym ustawieniu masztu opadanie obciążenia nominalnego nie powinno przekraczać 10 cm w ciągu 10 minut.  Przy układzie pochyłym i obciążeniu nominalnym na wysokości 2,5  metra odchylenie nie może przekroczyć 5 stopni w czasie pierwszych 10 minut bądź 0,5 stopnia na minutę.
Jeśli mowa o wózku specjalizowany – norma Pn – En 14 59  określa, że :
opadanie ładunku spowodowane przez przecieki w układzie hydraulicznym, przy najmniej korzystnym jego położeniu, nie powinna przekraczać 150 mm w czasie 10 minut w normalnej temperaturze w układzie hydraulicznym.
6.       Proszę omówić stosowane zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków jezdniowych podnośnikowych.
·         zawory zwrotne sterowane – chronią przed skutkami pęknięć przewodów zasilających siłownik;
·         zawory dławiące – ograniczają maksymalne dopuszczalne prędkości ruchów roboczych;
·          zawory przelewowe – ograniczają maksymalne cieśnienie w poszczególnych sekcjach;
·         zawory bezpieczeństwa – ograniczają maksymalne dopuszczalne ciśnienie całego układu hydraulicznego;
·         zawory krańcowe

 

7.       Proszę omówić rodzaje stosowanych opon na wózku oraz kryteria ich oceny.
·         opony pneumatyczne  – bieżnik 1,6 do 2 mm
·         opony pełne –  maksymalne zużycie określa rant graniczny opony.
8.       Proszę omówić kryteria zużycia łańcuchów nośnych.
Kryteria zużycia łańcuchów nośnych to – 3 % wyciągnięcia maksymalnego, mechaniczne uszkodzenia, rdza.
9.       Proszę podać sposób postępowania w przypadku zaistnienia wypadku podczas eksploatacji wózka jezdniowego podnośnikowego.
 W pierwszej kolejności należy zadbać o własne bezpieczeństwo (np. odłączyć zasilanie wózka);
Następnie:
·         udzielić pomocy poszkodowanemu;
·         wezwać służby ratunkowe;
·         powiadomić przełożonego lub służby bhp;
·         powiadomić UDT.
10.   Proszę podać prawidłowy sposób prowadzenia dziennika konserwacji wózka jezdniowego podnośnikowego.
Prawidłowo prowadzony dziennik powinien zawierać wpisy dokonywane co 30 dni lub tak często, jak wskazuje na to instrukcja obsługi. Wpis powinien składać się z następujących elementów:
·         data dokonania czynności;
·         stwierdzenie czy urządzenie jest „sprawne”;
·         potwierdzenie w formie podpisu dokonywanych czynności konserwujących;
·         dane umożliwiające identyfikację urządzenia;
·         imię i nazwisko konserwatora, numer uprawnień.
Więcej pytań i opracowanych odpowiedzi znajdziecie na stronie naszego Instruktora Szymona Szporaka – zapraszamy na bloga .
Tam też możecie zadawać pytania, na nurtujące Was zagadnienia- nasz Instruktor z pewnością Wam pomoże.

 

Comments are closed.